top of page

Algemene Voorwaarden Dutch Solar Central

 

 1.  Algemeen

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Dutch Solar Central, afgesloten vanaf 28-12-2020 hiermee wordt bedoeld de verkoop van Dutch Solar Central zonnepanelen, de installatie daarvan, en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe.


Met Dutch Solar Central is in deze voorwaarden bedoeld: Dutch Solar Central, KvK-nr. 81264194.
 

2. Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Dutch Solar Central zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende orderformulier door Dutch Solar Central is ontvangen en aanvaard. Het tot overeenkomen van de koopovereenkomst wordt door Dutch Solar Central schriftelijk opgestuurd.3. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Dutch Solar Central, zijn voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als speculatief beschouwd.
4. Door Dutch Solar Central wordt de installatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.

 

3. Overmacht

1. Dutch Solar Central is genoodzaakt zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst op wat voor manier dan ook, al dan niet tijdelijk, of geheel wordt verhinderd of lastig gemaakt door omstandigheden die buiten haar wil zijn, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Dutch Solar Central van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Dutch Solar Central toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

2. In geval van overmacht aan de zijde van Dutch Solar Central worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is Dutch Solar Central bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

4. Levering, risico en eigendom
1. De door Dutch Solar Central te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.
2. Voor de levering en eventuele installatie wordt een afspraak gemaakt tussen Dutch Solar Central, en de koper.

3. Wanneer er niet op tijd wordt geleverd zal Dutch Solar Central aansprakelijk worden gesteld voor een wanprestatie mits het de eigen schuld is en niet die van andere betrokken partijen.
4. Het risico voor het transport van de door Dutch Solar Central geleverde goederen zijn voor de koper.
5. Alle door Dutch Solar Central geleverde zaken blijven eigendom van Dutch Solar Central tot aan het moment dat alle zaken die in de koopovereenkomst staan zijn nagekomen. De zaken die de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

 

 

5. Garantie
1. Dutch Solar Central zorgt ervoor dat de beloofde producten van goede kwaliteit zijn dat geldt ook voor de diensten, in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, kosteloos (behoudens verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of opnieuw leveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Dutch Solar Central. Herstel of opnieuw leveren van de producten vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
2. De vermogensgarantie op de zonnepanelen is tien jaar voor 90% van het oorspronkelijk vermogen en 25 jaar voor 80% van het oorspronkelijk vermogen. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem; kleurverschillen uitgesloten) bedraagt voor de zonnepanelen tien jaar na levering en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmaterialen) vijf jaar na levering. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is vijf jaar na levering. Voorgaande is algemeen van toepassing, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.
3. Opbrengsten die zijn misgelopen door zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem) worden niet vergoed door Dutch Solar Central, leverancier of fabrikant.
4. Indien de koper zelf besluit om de door Dutch Solar Central geleverde zonnepanelen te installeren, zijn de transportkosten van de betreffende goederen bij aanspraak op garantie voor rekening van koper (uitgezonderd de omvormer). Indien de koper zonnepanelen via Dutch Solar Central heeft laten installeren, zal Dutch Solar Central gedurende één jaar het betreffende gebrek kosteloos op locatie repareren of vervangen. Daarna worden er voorrijdkosten en/of montagekosten in rekening gebracht. Het uitwisselen van de omvormer zal voor de koper kosteloos zijn na overleg met Dutch Solar Central.

5. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden bekeken.
6. Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing voor de gedurende periode.
7. De koper dient de zaken die niet in orde zijn te melden binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Dutch Solar Central vervalt.
8. Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, ten laste van Dutch Solar Central, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.
9. Ieder recht dat de koper op garantie heeft vervalt indien:
a. de door Dutch Solar Central gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd op de betreffende juiste manier;
b. de Dutch Solar Central zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen bedoeling of op de gebruikelijke bestemming zijn geplaatst;
c. koper of niet door Dutch Solar Central ingeschakelde derden partijen zonder toestemming van Dutch Solar Central aan de door Dutch Solar Central geleverde zonnepanelen enige vorm van werkzaamheden hebben verricht;
d. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Dutch Solar Central niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
e. Uitgesloten van garantie zijn:
•Schade aan de Dutch Solar Central zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, of andere zaken die indien van toepassing kunnen zijn.
• Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Dutch Solar Central dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen
• Schade door dieren, vandalisme, diefstal.
• Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d.
• Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.
• Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
• Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Dutch Solar Central zonnepanelen.
10. Voor PV-systemen of onderdelen daarvan die door Dutch Solar Central van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Dutch Solar Central jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van de betreffende derden partijen jegens Dutch Solar Central.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Dutch Solar Central in verband met eventuele tekortkomingen of gebreken betreft de geleverde goederen is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie.
2. Dutch Solar Central is uitgesloten tot betaling van vervangende of aanvullende zaken die de schadevergoeding behouden indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Dutch Solar Central of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Dutch Solar Central zelf is aansprakelijkheid van Dutch Solar Central voor gevolg- of indirecte schade echter uitgesloten.
3. In alle gevallen waarin Dutch Solar Central gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Dutch Solar Central, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
4. Indien sprake is van een consumentenkoop komen koper en de rechten van vorderingen toe die de wet hem ter zake van een of meerdere tekortkoming(en) in de nakoming van de verplichtingen toekent.
5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Dutch Solar Central aan Dutch Solar Central kunnen worden tegengeworpen, zullen door Dutch Solar Central ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.
6. De werknemers van Dutch Solar Central of door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
7. Koper zal Dutch Solar Central, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Dutch Solar Central van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens Dutch Solar Central

7. Betaling en zekerheid
1. Indien er niets anders is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging, dient de betaling van het geleverde product/dienst uiterlijk plaats te vinden op de dag van de levering en/of installatie. Op het bestelformulier kan koper aangeven op wat voor manier hij/zij wenst om te betalen. 2. Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. De betalingsverplichting veranderd.
3. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Wanneer de koper met waar voor betalingen in verzuim is gegaan heeft Dutch Solar Central het recht om extra rente te eisen, die rente is nooit hoger dan de wettelijk vastgestelde rente.

8. Annulering
1. Indien sprake is van een consumentenkoop en geen installatie is overeengekomen kan koper binnen een termijn van zeven werkdagen na levering ontbinden.
2. In geval van ontbinding is koper verplicht binnen zeven werkdagen na de ontbinding te overleggen met Dutch Solar Central wat betreft de terugzending van de geleverde goederen. Koper is verplicht de goederen terug te zenden in de staat waarin koper deze goederen heeft ontvangen. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van koper.
3. Alleen wanneer de zaken en de verpakking in originele, complete en onbeschadigde staat zijn kan aanspraak gemaakt worden op het recht tot ontbinding. Alle soorten documenten die mee zijn gestuurd dienen ook te worden meegestuurd wanneer de koper kiest om te retourneren.
4. Indien de zaken niet volgens de voorwaarden door Dutch Solar Central worden ontvangen, wordt het koopbedrag niet gerestitueerd. De zaken blijven eigendom van koper die verplicht is deze binnen twee weken af te halen of te laten bezorgen.
5. Indien sprake is van een consumentenkoop en tevens installatie is overeengekomen of indien geen sprake is van een consumentenkoop kan koper de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie. Bij annulering later dan drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie worden er kosten voor de koper in rekening gebracht.

9. Ontbinding
1. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet of niet volgens de afgesproken tijd nakomt en in staat van faillissement wordt verklaard, dan zijn alle gemaakte kosten niet voor Dutch Solar Central. 

10. Privacy
Dutch Solar Central verzoekt bij de aanvraag van een product om persoonsgegevens en verdere benodigde informatie die nodig is om het aangevraagde product om de juiste manier te installeren. De gegevens worden gebruikt door Dutch Solar Central voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via dutchsolarcentral@gmail.com of via een brief.

11. Regelgeving

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Mochten er enige geschillen zijn zullen die volgens een Nederlandse bevoegde rechter worden afgehandeld.
 

bottom of page